Fjärrvärmepriser 2020

För Företag, Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter, som har en jämn uttagsprofil över året och där merparten av värmebehovet kommer från fjärrvärme, har vi två olika prislistor - Prislista Bas och Prislista Fast. 

Val av prislista görs senast 1 december för nästkommande år. De kunder som inte gör något val kommer ligga kvar på nuvarande prislista.

Prislista Bas

Prislista Bas är en prismodell som lämpar sig bäst för kunder där merparten av fastighetens energibehov täcks med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som stämmer med sin kundkategori. Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har annan baslast än fjärrvärme.

Prislista Fast

Prislista Fast lämpar sig bäst för den som har en specifikt hög energiförbrukning relativt ”normalförbrukaren” under den kalla årstiden eller för den som inte vill ha en allt för varierande månadskostnad. Prislista Fast kan inte väljas för fastigheter som har en annan baslast än fjärrvärme.

Prislista Topp

Prislista Topp är för de kunder som har en annan baslastenergi än fjärrvärme och där fjärrvärme enbart täcker delar av behovet framför allt koncentrerade till den kalla årstiden.

Alla priser anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari till 31 december 2020.

Laddar pristabell...

Bas Fast
Effektavgift
Abonnemangseffekt
0-300 kW
301-875 kW
> 876 kW
Energiavgift
Period
December-mars
April, september-november
Maj-augusti

Vad blir din kostnad?

Priset för fjärrvärme är uppdelat i effektavgift och energiavgift. Båda avgifterna är beroende av din förbrukning och du har således stora möjligheter att påverka din uppvärmningskostnad. Räkna ut den genomsnittliga årskostnad för att värma upp genom att ange abonnemangseffekt samt justera din genomsnittliga energiförbrukning nedan.

1. Ange abonnemangseffekt

kW

Abonnemangseffekten för berörd fastighet hittas på den senaste fakturan. För fastigheter som inte har fjärrvärme kan ett schablonvärde på 60 % av installerad effekt anges. Läs mer om abonnemangseffekten och hur den fastställs (länk).

2. Ange genomsnittlig energiförbrukning

MWh/år
BAS FAST
Effektavgift per år 0 kr 0 kr
Energiavgift per år 0 kr 0 kr
Totalkostnad per år* 0 kr 0 kr

Uträkning på årskostnad

Alla priser anges exklusive moms.

Avläsning och fakturering

Vi läser av och fakturerar er energiförbrukning, som på fakturan anges i MWh, månadsvis.

Effektavgift Energiavgift

Effektavgiften ska täcka våra fasta kostnader. Dessa kommer framförallt från den fasta kostnaden som vi betalar, enligt avtal, till vår leverantör av värme, Söderenergi. Den ska i sin tur täcka deras fasta kostnader. Till andra fasta kostnader räknar vi personal, administration, drift och underhåll samt avskrivningar.

Vårt ledningsnät och våra anläggningar med exempelvis pumpar mm kostar att bygga ut och underhålla vilket också är en stor post i de fasta kostnaderna. Det är dessutom en post som är viktig för att ge en god leveranssäkerhet av värme till dig som kund, speciellt när du verkligen behöver den.

För att ge er som kund ekonomiska incitament till att spara energi har vi valt att ta ut en lägre effektavgift. Vi skulle egentligen behöva ha en effektavgift på 55% för att få täckning för våra fasta kostnader, men vi tar i snitt endast ut 38% i effektavgift.

Läs mer om hur abonnemangs/anläggningseffekten fastställs.

Till skillnad från effektavgiften är energiavgiften direkt relaterad till er energianvändning. Den ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen, men även för skatter, transporter och lagerhållning.

45% av våra kostnader är rörliga kostnader som till största del kommer från inköp av den värme vi levererar till dig som kund. Energipriset är uppdelat efter den bränslemix som används. Ju mer du som kund behöver värme desto mer måste vi köpa in.

På sommaren används billigare träbränslen i kraftvärmeverket i Igelsta som producerar den värme vi levererar. Då är det mest värme till varmvatten som levereras. Under höst och vår eldas med något dyrare bränslen som bränslekross och torv. Under vinterhalvåret, när våra kunder behöver mycket värme samtidigt, räcker inte alltid de billigaste bränslena till för att tillgodose behovet/efterfrågan på värme. Då köper vi in värme som producerats med dyrare bränslen vilket gör att vi på vintern har stora rörliga kostnader och därmed stora utgifter som sedan minskar när värmesäsongen är över. De bränslen som används vintertid är träpellets och bioolja. När det är riktigt kallt kan vi behöva elda med fossilolja.

Den värme vi själva producerar kostar också, inköp av bioolja och biogas står för en stor del av den utgiftsposten (produktion). I posten produktion ingår även kostnader som koldioxidskatt, energiskatt, svavelskatt och elkraft för egen produktion av värme.

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Avsikten är att välinformerade kunder samt leverantörer som öppet redovisar sina prisändringar ska skapa en väl fungerande värmemarknad.
Läs mer på Prisdialogens hemsida.

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen som trädde i kraft 1 juli 2008 ger dig som kund rätt att vid prisförändringar på fjärrvärme begära förhandling. Om du finner prisförändringen oskälig kan du begära förhandling senast 3 veckor efter att du har fått information om förändringen. Om du efter förhandlingen fortfarande inte är nöjd kan du begära medling hos Fjärrvärmenämnden senast 3 veckor efter att förhandlingen är avslutad. Om inte heller medlingen leder fram till en överenskommelse har du rätt att säga upp avtalet. Läs mer om detta hos Fjärrvärmenämnden.