< tillbaka

Hur fastställs abonnemangs/anläggningseffekten för prislista BAS och FAST?

  • Storleken på den fasta avgiften beror på hur hög abonnemangseffekten är.
  • Abonnemangseffekten mäts årligen med hjälp av fjärravläsning.
  • Om det uppmätta värdet ligger inom ±5 % avvikelse sker ingen ändring av abonnemangseffekten.

Abonnemangseffekten

Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Den fasta delen grundar sig på enabonnemangseffekt som ska motsvara den maximala timmedeleffekten vid en utomhustemperaturpå -5°C och den anges i kW. Abonnemangseffekten ska spegla kundens procentuella andel avden totala belastningen på fjärrvärmens produktions- och distributionsanläggningar. Att -5°Cvalts är för att få en tillräckligt lång och tillförlitlig period med värmelast.

Abonnemangseffekten beräknas utifrån fastighetens effektuttag vid olika utetemperaturer.Effektuttaget mäts med hjälp av fjärravläsning under en mätperiod på minst tre veckor undervinterhalvåret (nov-mars). Under mätperioden ska minst 20 % av dygnsmedeltemperaturen varamellan 0°C och -10°C. Abonnemangseffekten fastställs genom att effektbehovet vid -5°C räknasfram utifrån mätdata på fastighetens effektuttag under mätperioden.

Om mätningen visar på ett förändrat effektbehov med ±5 % eller mer, ändras abonnemangseffektentill uppmätt värde. Retroaktiv reglering av debiterade avgifter tillämpas inte. Aktuell effektnivåfinns angivet på din faktura.

För bostäder och andra typer av verksamheter med aktivitet under alla veckans dagar baserasabonnemangseffekten på effektuttaget under både vardagar och helger. För övriga baserasabonnemangseffekten normalt på effektuttaget under vardagar.