• Biobränsle

  Förnybara bränslen. Hit räknas olika former av växtmaterial som används för energiändamål, t.ex. tallolja, beckolja, träpellets, energiskog (salix), sågspån, skogsflis, olivkärnor. 

 • CO2

  Koldioxid. Se definition under "Koldioxid". 

 • Effekt

  Arbetskapacitet, arbete eller energi per tidsenhet. Uttrycks i watt (W). Effekt är energi per tidsenhet. 

 • Energi

  Ett mått på det arbete som uträttas under en viss tid, produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh). 

 • Fjärrkyla

  Fjärrkyla från Södertörns Fjärrvärmes anläggning pumpas ut till fastigheterna via ett ledningssystem. När kylan i vattnet växlas över till husets eget klimatsystem, pumpas fjärrkylevattnet tillbaka för att kylas ned på nytt. 

 • Fjärrvärme

  Fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärmes anläggning pumpas ut till fastigheterna via ett rörledningssystem. När värmen i vattnet växlats över till husets eget värme- och varmvattensystem, pumpas fjärrvärmevattnet tillbaka för att värmas upp på nytt. 

 • Fossila bränslen

  Icke förnyelsebara bränslen som kommer från mångtusenåriga lagringar i jordens inre, t.ex. olja och kol. 

 • Frikyla

  Kyla som hämtas från naturliga kylalstrare som luft och värme. 

 • Försurning

  Ökning av sura ämnen i luft, mark och vatten. Utsläpp av framför allt svavel, NOx, ammoniak och saltsyra bidrar till försurning. 

 • ISO 14001

  Internationell miljöledningsstandard. 

 • Koldioxid, CO2

  Koldioxid från fossila bränslen ger ett nettotillskott till atmosfären och ökar därmed växthuseffekten. Koldioxid från t.ex. biobränslen ger inget nettotillskott och bidrar därmed inte heller till växthuseffekten. 

 • Kondenskraftverk

  Anläggning som producerar enbart el. Verkningsgraden är 35-45%. Resten av bränslets värmeenergi släpps ut med kylvattnet i sjön eller havet. 

 • Kraftvärmeverk

  Anläggning som producerar både el och värme. Verkningsgraden är 85%. 

 • Kväveoxider, NOx

  Bildas vid förbränning, bidrar till försurning, övergödning och bildning av marknära ozon. 

 • Kärnkraftverk

  Anläggning för produktion av elkraft med en ångturbin. Värmeenergin i vattenångan utvinns genom klyvning av atomkärnor. Verkningsgraden är 30-35%. 

 • Megajoule, MJ

  En energienhet, 1 MJ = 0,28 kWh. 

 • MWh

  Megawattimme, 1 MWh = 1 000 kWh. 

 • NOx

  Kväveoxider. Se definition under "Kväveoxider". 

 • Ozon

  Ozon i stratosfären är ett viktigt skydd mot UV-strålning från solen. Marknära ozon är ett gift och kan bildas av kväveoxider tillsammans med kolväte och solljus och skadar t.ex. cellmembran i växter. 

 • Ozonskikt

  Ozonskiktet i stratosfären skyddar jorden mot solens UV-strålning. En uttunning av ozonskiktet kan orsaka miljö- och hälsoproblem. 

 • Returbränsle

  Restprodukt som återtagits för användning som bränsle och därmed återvinning av energi. Hit räknas returprodukter som plaster och returflis liksom diverse pellets av papper och/eller plast. 

 • SO2

  Svaveldioxid. Se definition under "Svavel". 

 • Spillenergi

  Exempelvis spillvärme, spillkyla. Energi som i annat fall inte hade utnyttjats. 

 • Stoft

  Bildas vid ofullständig förbränning. På stoftpartiklarna fastnar ofta miljögifter, tungmetaller, kolväten och dioxiner etc. som på detta sätt sprids med rökgasutsläppen. 

 • Svavel

  Utsläpp av svavel (svaveldioxid SO2) omvandlas i atmosfären till svavelsyra och bidrar till försurningen. 1 kg S = 2 kg SO2. 

 • TWh

  Terawattimme, 1 TWh = 1 000 GWh = 1 miljon MWh = 1 miljard kWh. 

 • Verkningsgrad

  Ett mått på hur effektivt ett kraft- eller värmeverk fungerar. Verkningsgraden visar hur stor del av bränslet som tillförts som kan nyttiggöras för el eller värme. 

 • Växthuseffekt

  Vissa gasers, s.k. växthusgasers, existens i atmosfären bidrar till att den lågfrekventa värmestrålningen från jordytan reflekterats medan inkommande högfrekvent värmestrålning från solen passerar gaserna. Detta leder till en obalans, vilket skapar en allt högre temperatur i atmosfären och på jordytan.

 • Växthusgaser

  Gaser som bidra till växthuseffekten. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid, metan och dikväveoxid. CFC och ozon räknas också till växthusgaserna. 

 • Övergödning

  Ökning av ämnen som gynnar växtlighet i mark och vatten. Effekten blir bl.a. minskad biologisk mångfald och exempelvis algblomning. Utsläpp av framför allt NOx och fosfor bidrar till övergödning. 

Ägarbyte

Anmäl ditt ägarbyte genom att fylla i formuläret direkt här på hemsidan.
Du kan också fylla i blanketten nedan och skicka in till oss.

 Blankett för ägarbyte 

Ansök om Autogiro

Fyll i blanketten nedan för att ansöka om autogiro. Skriv under och skicka in.

 Blankett för ansökan om autogiro