Miljövärden 2017

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 
 - hur effektivt energin används 
 - hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan 
 - hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet

Ladda ner fullständig miljörapport för Södertörns Fjärrvärme 2017 (pdf)

Resursanvändning
Primärenergifaktor* 0,05

 

 

 

Emission av växthusgaser
CO2 ekv g/kWh 32,8

 

 

 

Övriga emissioner
SO2 mg/kWh 42,2
NOx mg/kWh 114,9

 

 

 

 

Bränslemix
Återvunnet 73,3%
Förnybart 26,1%
Fossilt 0,6%

 

 

 

 

 

*Primärenergifaktor anger tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, t ex träd, sol, vatten, vind. Primärenergifaktorn bör vara så låg som möjligt (under 1).

Bränslemix 2017

Hållbarhetsredovisning