Certifieringar

Den svenska värmemarknaden verkar under öppen konkurrens. Här slåss alternativa uppvärmingsformer sida vid sida om kunderna. Då är det tryggt att kunna lita till en certifierad leverantör. Södertörns Fjärrvärme har meriterat sig för den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 samt ledningssystemet för medarbetare OHSAS 18001.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 är en kvalitetsstämpel utfärdad av ett fristående certifieringsorgan. För oss framstår standarden som ett ledningsverktyg, vilket leder till ett internt kvalitetsengagemang och ansvarstagande. Bolagets samtliga huvudprocesser samt lednings- och stödfunktioner regleras nu i rutiner i form av ledningsmanual och handböcker som omfattar hela verksamheten.

ISO 14001:2015
Södertörns Fjärrvärme är även certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Avsikten med detta är att få ett systematiserat kontrollsystem för hur verksamheten påverkar miljön. Bolaget använder nästan uteslutande naturnära råvaror och vi har tagit ett viktigt åtagande i att minska beroendet av miljöskadliga bränslen. Med miljöledningssystemet följer att vi får bättre struktur och kontroll samt att vi lyfter miljöfokuset i vårt arbete.

OHSAS 18001:2007
Företaget har också en certifiering för vårt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001:2007. Vi har tagit ett kontrollerat grepp om vårt arbetsmiljöarbete där en större medvetenhet skapats om vilka risker som vår verksamhet omfattas av. Syftet är att vi systematiskt ska arbeta med arbetsmiljöfrågor för att kunna förebygga att olyckan inträffar. Allt för en bättre och säkrare arbetsplats.