Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Södertörns Fjärrvärme redovisar kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Södertörns Fjärrvärme har nyligen lanserat sin första hållbarhetsredovisning och glädjande nog visar den på positiva tecken ur alla hållbarhetsperspektiven.

Miljömässig hållbarhet

Det mest betydelsefulla i Södertörns Fjärrvärmes första hållbarhetsredovisning är den tydliga minskning av koldioxidutsläpp som kan påvisas det senaste året. En bidragande orsak till detta är att under 2017 producerades fjärrvärmen av över 99 % förnybara och återvunna bränslen.

Produktion av fjärrvärme ger upphov till utsläpp till luft av främst koldioxid (CO2), kväveoxid (NOX) och svaveldioxid(SO2). 2017 blev ett år då utsläppen av koldioxid var betydligt lägre än föregående år. Koldioxidutsläppen har minskat från 44,2 g/kWh till 32,8 g/kWh (varav 3,3 g/kWh transporter) mellan 2016 och 2017.

- Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi kan visa så tillfredställande siffror vad gäller koldioxidutsläpp i år. Dessutom har även utsläppen av kväveoxid minskat markant, säger Cecilia Nordin, chef Kvalitet och Hållbarhet på Södertörns Fjärrvärme. De huvudsakliga anledningarna till minskningen är att torv inte längre används som bränsle i Igelstaverket och att den fossila oljan har ersatts av bioolja i Skogås Värmeverk.

Hållbarhetsredovisningarna som är lagstadgade för en stor del av landets företag från och med 2017 innehåller också andra hållbarhetsperspektiv och även här kan vi se goda exempel hos Södertörns Fjärrvärme.

Ekonomisk Hållbarhet

Stabil ekonomi och ett bra resultat är en förutsättning for att kunna driva och utveckla en verksamhet.

-Som kommunalägt bolag gynnar vår verksamhet regionen vi verkar i, bland annat genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare och i längden till invånarna i Botkyrka, Huddinge och Salem. Vår ekonomiska stabilitet gör det möjligt for oss att göra långsiktiga investeringar i fjärrvärmenätet samt hålla stabila priser till vara kunder. Vi har under lång tid haft det lägsta fjärrvärmepriset i Stockholmsregionen och våra priser ligger under genomsnittet i landet enligt siffror från Nils Holgersson-rapporten som kartlägger bland annat fjärrvärmepriser i landets kommuner, fortsätter Cecilia Nordin. 

Södertörns Fjärrvärme påvisar också ett starkt ekonomiskt resultat 2017.

Social Hållbarhet

För Södertörns Fjärrvärme handlar social hållbarhet till stor del om att medarbetarna trivs, mår bra, känner sig motiverade och kan utvecklas i sin arbetsroll. Vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor och hållbarhetsredovisningen gör att vi får ytterligare fokus på alla hållbarhetsperspektiv, vilket är positivt. Vårt sociala ansvar går även ut på att bidra med samhällsnytta i den region vi verkar samt att vi har ett affärsetiskt förhållningssätt gentemot våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Allt detta är frågor som står i centrum för oss, avslutar Cecilia.