Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om våra villa- och radhusområden. Saknar du svar på någon fråga? Du kan alltid kontakta oss via [email protected] så svarar vi dig så snart vi kan.

Vanliga frågor gällande villor och radhus

Uppgiften om en kostnad på 400 000 kronor per hushåll som cirkulerar i media nu har aldrig varit aktuell. Istället räknar vi som fjärrvärmeleverantör på ett förslag där fastighetsägaren tar en mindre del av reinvesteringen, det vill säga ett betydligt mycket lägre pris än vad som har nämnts i media. Just nu arbetar vi med detaljerna i erbjudandet till fastighetsägarna i berörda områden, för att kunna fortsätta att leverera fjärrvärme i ett nytt nät. Vi kommer att återkomma till våra kunder här när vi har alla detaljer klara, såsom tidplaner, arbetsordning och pris. Därefter kommer vi se till att fastighetsägarna har rimlig tid att förbereda sig och även jämföra med andra alternativ för ny uppvärmning av sina hus.

Därför att – sedan 2008 när Fjärrvärmelagen trädde i kraft – måste fjärrvärmeverksamhet bedrivas på ”affärsmässig grund”. Det innebär att SFAB inte får subventionera priset för fjärrvärme. Vi måste ha täckning för våra kostnader. När det gäller villa- och radhuskunderna täcker de drifts- och förbrukningskostnader som de betalar idag endast löpande kostnader och underhåll i nuvarande drift. Men de täcker inte reinvesteringar i nya ledningsnät. Därför behöver fastighetsägarna som drar nytta av ett nytt fjärrvärmenät vara med och finansiera sin utrustning och tillkoppling till den nya infrastrukturen.

När vi började drabbas av läckor i fjärrvärmenäten åtgärdade vi dem löpande, med stora merkostnader för oplanerade insatser, oförutsedda hinder och kostsam återställning av fastigheter och trädgårdar. Men 2018 stoppades omläggningarna. SFAB får inte ge understöd åt enskilda invånare. Nu arbetar vi med att ta fram en annan teknisk och ekonomisk lösning, som gör det möjligt att erbjuda våra kunder en fjärrvärmelösning till rimlig kostnad, samtidigt som vi uppfyller både lagkrav och ägardirektiv

Som kommunalt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Vi ägs av våra kommuninvånare och har ingenting att dölja. Vi arbetar utifrån den lagstiftning som vi har att följa och uppmuntrar alla typer av tillsyn. Vi välkomnar en genomlysning av spelreglerna och förutsättningarna för fjärrvärmeverksamhet i Sverige, särskilt kopplat till småhus.

SFAB distribuerar fjärrvärme, som produceras av Söderenergi. Tillsammans utgör vi en koncern med Södertörns Energi som ägarbolag. Söderenergi lämnar ingen avkastning till ägarbolaget. All avkastning tas istället från SFAB. Det betyder att SFABs koncernbidrag utgör hela koncernens lönsamhet. Vårt koncernbidrag används i huvudsak till att betala finansiella kostnader såsom räntor, amorteringar och skatter. En mindre del går till utdelning. För koncernen som helhet innebär det en genomsnittlig lönsamhet på 7,5 % per år. En rimlig avkastning i en affärsdrivande verksamhet, där utdelningen går tillbaka till kommuninvånarna som är de som äger oss.

SFAB är ett affärsdrivande aktiebolag. Vi ska följa både fjärrvärmelagen och aktiebolagslagen samt ägarkommunernas krav på oss att ”uppvisa ett positivt resultat som täcker även avkastning på investeringen i Söderenergi och därefter medger minskning av koncernens låneskuld och utdelning till ägarna”. Därutöver finns det delar i kommunallagen som våra ägare kräver att vi följer. Det innebär att SFAB inte får subventionera priset för fjärrvärme eller ge understöd åt enskilda invånare. Det innebär att vi, som kommunalt fjärrvärmebolag, har ansvar att erbjuda våra kunder trygg och konkurrenskraftig fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster. Samtidigt som vi driver en verksamhet enligt direktiv från våra ägare, det vill säga invånarna i Huddinge och Botkyrka kommun.