Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om våra villa- och radhusområden. Saknar du svar på någon fråga? Du kan alltid kontakta oss via [email protected] så svarar vi dig så snart vi kan.

Vanliga frågor gällande villor och radhus

SFAB bygger och bekostar alla nya ledningar fram till servisventilerna precis intill kundens nya fjärrvärmecentral, som nu placeras i ett skåp på husets främre fasad. Själva skåpet och fjärrvärmecentralen köper och äger kunden själv. Det samma gäller det material och arbete som krävs inne i huset, för att dra ledningarna från den plats där värmecentralen sitter idag till den nya fjärrvärmecentralen på husets fasad. Utvändigt ombesörjer och bekostar SFAB grovåterställningen av tomten efter schaktning, medan kunden själv ansvarar för undanröjning av hinder inför arbetet och därefter finåterställningen på den egna tomten. Det här innebär att den uppskattade kostnaden för berörda kunder kan summeras till inköp av en ny fjärrvärmecentral och skåp för montage på husets fasad. Dessa kommer de kunna köpa genom SFAB för ett konkurrenskraftigt pris. Till det kommer kostnaden för att finåterställa den egna trädgården och den invändiga rördragningen. Hur stor den kostnaden blir varierar beroende på hur kunden kan dra sina inomhusledningar genom bostaden, fram till den nya fjärrvärmecentralen på husets fasad.

Därför att – sedan 2008 när Fjärrvärmelagen trädde i kraft – måste fjärrvärmeverksamhet bedrivas på ”affärsmässig grund”. Dessutom är SFAB ett kommunägt bolag som enligt bolagsordningen inte får ge understöd åt enskilda. Det innebär att SFAB inte får subventionera priset för fjärrvärme. Vi måste ha täckning för våra kostnader. När det gäller villa- och radhuskunderna täcker de drifts- och förbrukningskostnader som de betalar idag endast löpande kostnader och underhåll i nuvarande drift. Men de täcker inte reinvesteringar i nya ledningsnät. Därför behöver fastighetsägarna som drar nytta av ett nytt fjärrvärmenät vara med och finansiera sin egen utrustning och arbete som behöver göras invändigt i bostaden för att ansluta till den nya infrastrukturen.

Det finns en ny reinvesteringsplan för småhussegmentet där det aktuella området är ett prioriterat område på grund av de läckor som har upptäckts. Den reinvesteringsplanen ingår i SFABs övergripande investeringsplan och behöver beslutas i enlighet med SFABs beslutsordning. Eftersom de reinvesteringar som görs i småhussegmentet måste vara på affärsmässig grund behöver kunderna bekosta sin egen bostads utrustning och tillkoppling till det nya fjärrvärmenätet.

Fjärrvärmekundernas avgifter har gått åt till löpande underhåll av det befintliga nätet och andra investeringar kopplade till fjärrvärmeleveransen i området. Den tuffa konkurrensen på värmemarknaden för småhus har inte heller gjort det möjligt för SFAB att ta ut högre avgifter, vilket inneburit låg lönsamhet i kundsegmentet. De intäkterna som vi har fått från befintliga kunder räcker helt enkelt inte till dessa stora nyinvesteringar. Dem måste vi istället lösa tillsammans med våra ägare, så att vi får låna pengar och återbetala under en längre tid.

SFAB ska som kommunalägt fjärrvärmebolag följa fjärrvärmelagens § 38. Det innebär att vi och måste driva verksamheten på affärsmässig grund. Syftet med fjärrvärmelagens krav är att det ska finnas en konkurrensneutralitet mellan fjärrvärme och el (till exempel eldrivna värmepumpar). Om företaget skulle subventionera kostnader för kundernas egna installationer med pengar från andra kunder skulle det innebära osund konkurrens för företag som erbjuder andra värmelösningar till småhus. Enligt de juridiska experter på energiområdet som SFAB har konsulterat ska därför varje kundsegment bära sina kostnader för att det ska anses affärsmässigt. I annat fall riskerar SFAB att skada den marknad där företaget är verksamt. Dessutom måste SFAB följa företagets bolagsordning och förbudet mot understöd åt enskilda. Det är ett vanligt villkor i kommunägda bolag och följer av kommunallagen (2017:725).

När vi började drabbas av läckor i fjärrvärmenäten åtgärdade vi dem löpande, med stora merkostnader för oplanerade insatser, oförutsedda hinder och kostsam återställning av fastigheter och trädgårdar. Sammantaget summerade åtgärderna till så stora kostnader att det stred mot Fjärrvärmelagen. Fjärrvärmeverksamhet måste bedrivas på affärsmässig grund. Dessutom får SFAB inte ge understöd åt enskilda. Därför satte vi stopp 2018 och inledde en genomlysning. Den visar att det var ett misstag att arbeta som vi hade gjort. Medvetna om detta har SFAB nu sökt och hittat andra vägar att erbjuda enskilda fastigheter klimatsmart, lättskött och prisvärd uppvärmningsform för din bostad långt in i framtiden.

Som kommunalt bolag omfattas vi av offentlighetsprincipen. Vi ägs av våra kommuninvånare och har ingenting att dölja. Vi arbetar utifrån den lagstiftning som vi har att följa och uppmuntrar alla typer av tillsyn. Vi välkomnar en genomlysning av spelreglerna och förutsättningarna för fjärrvärmeverksamhet i Sverige, särskilt kopplat till småhus. Den 3 februari 2023 meddelade Energimarknadsinspektionen att ärendet avslutas då inget i det som anförts strider mot någon av bestämmelserna i fjärrvärmelagen.

SFAB anser att vi följer branschens Allmänna villkor. Det vi gör nu, med den här lösningen och erbjudandet till våra kunder, är att skapa en ny säkrare leveranspunkt. Med anslutning till fjärrvärmenätet vid byggnadens fasad ökar säkerheten för kunden då det inte längre krävs ledningsdragningar med höga vattentemperaturer inne i bostaden.

SFAB säljer och distribuerar fjärrvärme, som produceras av Söderenergi. Tillsammans utgör vi en koncern med Södertörns Energi som ägarbolag. Söderenergi lämnar ingen avkastning till ägarbolaget. All avkastning tas istället från SFAB. Det betyder att SFABs koncernbidrag utgör hela koncernens lönsamhet. Vårt koncernbidrag används i huvudsak till att betala finansiella kostnader såsom räntor, amorteringar och skatter. En mindre del går till utdelning. För koncernen som helhet innebär det en genomsnittlig lönsamhet på 7,5 % per år. En rimlig avkastning i en affärsdrivande verksamhet, där utdelningen går tillbaka till kommuninvånarna som är de som äger oss.

Vi är skyldiga att underhålla våra fjärrvärmenät, och det har vi gjort. När läckor började uppstå och slitaget blev tydligt för tiotalet år sedan åtgärdades de i snabb takt. Men nu kan vi konstatera att fjärrvärmenäten i en del områden är cirka 50 år gamla och att de har nått sin tekniska livslängd. SFAB har under åren sedan näten driftsattes underhållit och bytt ut vissa delar. Men nu när ett flertal läckor har upptäckts vid flygtermografering är det inte längre hållbart att fortsätta lappa och laga en del av dessa nät. Vi vet av erfarenhet att om ett fjärrvärmenät har börjat läcka på grund av ålder är sannolikheten stor att det i närtid uppstår nya läckor på andra platser i samma nät. Därför är det nu nödvändigt att bygga nya fjärrvärmenät, med nya rör i moderna material och ny teknik, som ger det en livslängd på 80 – 100 år.

Jo, som kommunägt fjärrvärmebolag är vårt ansvar att erbjuda våra kunder trygg och konkurrenskraftig fjärrvärme, fjärrkyla och energitjänster. Men det måste ske inom ramen för Fjärrvärmelagens bestämmelser att all fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund. Därutöver finns det delar i kommunallagen som våra ägare kräver att vi följer. Det innebär att SFAB inte får subventionera priset för fjärrvärme eller ge understöd åt enskilda. Nu tar vi vårt ansvar vidare in i framtiden. Genom att investera i ett nytt fjärrvärmenät, med nya rör i moderna material och ny teknik, som ger det en livslängd på 80 – 100 år. Och erbjuda våra kunder möjlighet att ansluta sig till ett mycket konkurrenskraftigt pris. För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga pris har vi förhandlat fram bra priser på nödvändig utrustning och även presenterat ett förmånligt erbjudande om lån för att finansiera inköpet. Vårt mål är att detta ska göra det möjligt för alla våra kunder att följa med över i det nya nätet. Och att fjärrvärmen ska kunna fortsätta vara en klimatsmart, lättskött och prisvärd uppvärmningsform i våra bostäder långt in i framtiden.

Akuta fel och läckor kommer alltid åtgärdas omedelbart. Reinvesteringar däremot ska bedömas långsiktigt. Tidplaner och kostnader kan komma att variera. Här spelar exempelvis antalet fastigheter i området roll, det geografiska läget och placeringen i fjärrvärmenätet, markförhållanden, ledningarnas ålder och typ av ledningsdragningar (i/under fastigheter), material (koppar, stål), mm. Genomlysningen av SFABs samtliga villa- och radhusområden pågår och de kommer att hanteras område för område efter behov och tidsplan.