Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Miljövärden och bränsle fjärrvärme 2023

Miljövärden för den fjärrvärme vi levererar redovisas i tabellen nedan och beräknas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén. Läs mer här.

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

  1. Hur effektivt energin används och redovisas som primärenergifaktor
  2. Hur mycket växthusgaser som släpps ut under hela produktionskedjan. Utsläppen anges i koldioxidekvivalenter och omfattar utsläpp av koldioxid, metan och lustgas. Utsläpp från förbränning och energiåtervinning av avfall som redovisas separat orsakas av material av fossilt ursprung i restavfallet främst fossil plast och gummi.
  3. Hur stor andel fossila bränslen, kol och fossila oljor, som används i fjärrvärmeproduktionen.

Siffror uppdaterade 2024-01-30.

Miljövärden
  2021 2022 2023

Utsläpp växthusgaser totalt [g/kWh]*

46,6

36,5

43,7

Varav utsläpp från förbränning [g/kWh]

43,0

32,7

39,8

Varav utsläpp från transport och produktion av bränsle [g/kWh]

3,6

3,8

3,9

Andel fossila bränslen %

0,9%

0,6%

0,3%

Primärenergifaktor***

0,07

0,24

0,27

Utsläpp svaveldioxid SO2

 

 

22 mg/kWh

Utsläpp kvävedioxid NOx

 

 

128 mg/kWh

*I GHG-protokollet redovisas utsläppen som scope 2.
**I GHG-protokollet redovisas utsläppen som scope 3.
***Primärenergifaktor anger tillförd primärenergi i förhållande till levererad nyttiggjord energi. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan, t ex träd, sol, vatten, vind. Primärenergifaktorn bör vara så låg som möjligt (under 1).

Tillförd energi i fjärrvärmeproduktionen

Den fjärrvärme som vi levererade under 2023 producerades till 99,7 procent av förnybara eller återvunna bränslen. Andelen energi med förnybart ursprung var 90,18% och andelen återvunnen energi var 33,84%.

I kategorin restavfall med förnybart ursprung ingår returträ som är utsorterat trä, rivnings- och emballagevirke samt den del av utsorterat avfall från kontor och industri som har förnybart ursprung. I fasta biobränslen och biooljor ingår rester från skogsindustrin såsom spån och bark samt träpellets och biooljor. Rökgaskondensering är värmeenergi som utvinns ur rökgaserna vid förbränningen och delas in i hur stor andel som kommer från förnybara bränslen och hur stor del som kommer från bränslen med fossilt ursprung. En liten del av energin i produktionen kommer från deponigas från en närliggande nedlagd deponi. Energi i sjövatten och avloppsvatten används för att med hjälp av värmepumpar som går på el producera fjärrvärme. Restavfall med fossilt ursprung är den del av det utsorterade avfallet från kontor och industri som har fossilt ursprung dvs fossil plast och gummi. Fossila bränslen är olja som används för att starta igång pannor och när det är mycket kallt.

Kommentarer till miljöbokslut för fjärrvärme

I årets rapportering har vi förtydligat begreppen förnybar och icke förnybar energi. Vi redovisar nu restavfall med förnybart ursprung och restavfall med fossilt ursprung separat. Restavfall med fossilt ursprung utgörs av den del fossil plast och gummi som ingår i avfallet. Energi från rökgaskondensering är fördelat beroende på om den produceras med bränsle med förnybart eller fossilt ursprung enligt riktlinjer från certifieringssystemet för Miljöbyggnad. Vi har även förtydligat hur nyckeltalen skall användas utifrån scopebegreppen i GHG-protokollet som många kunder följer.

Det fossila bränslet som kvarstår i produktionen är fossilolja som används som start- och reservbränsle. Fossilolja som används som startolja ersätts successivt med bioolja till år 2025.

Avfall som inte kan materialåtervinnas måste hanteras miljöriktigt, oavsett behovet av fjärrvärme. Vår värmeproducent, Söderenergi, utför en Miljötjänst som innebär att avfall som återstår efter sortering och materialåtervinning energiåtervinns istället för att läggas på deponi. Med Miljötjänsten maximerar vi tillsammans vår positiva påverkan inom hållbarhet då vi producerar hållbar energi, minskar mängden avfall som går till deponi, undviker utsläpp av klimatgaser och avgiftar samhället från hälsoskadliga tungmetaller. Läs mer om Miljötjänsten här.

Dessutom ser vår producent över möjligheter och förutsättningar för att uppföra en anläggning för infångning och lagring av koldioxid. Detta för att ytterligare bidra till att motverka den globala uppvärmningen.

Vi arbetar också med att genom smarta verktyg hjälpa våra kunder att kontrollera och styra sin energianvändning. På så sätt arbetar vi tillsammans för ett resurseffektivt energisystem och minskad klimatpåverkan. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Miljövärden fjärrkyla 2023

SFABs fjärrkyla genereras genom att kylmaskiner kyler ner vatten som pumpas ut på samma sätt som fjärrvärme. Kylmaskinerna drivs av el och fungerar ungefär som ett kylskåp. Totalt sett har SFAB en installerad effekt på 23,4 MW (19,7 MW kompressor 1,3 MW frikyla), vilket bidrar till att 22 GWh fjärrkyla distribueras varje år. Av detta tillverkats 19,9 GWh och 3,5 GWh köps från Stockholm Exergi. I kylnätet finns även en ackumulatortank som gör att kylan kan produceras när elen är som billigast och avlastar där med elnätet.

Produktionsmix fjärrkyla

Kompressorkyla 71%
Frikyla 14%
Köpt kyla 15%
Summa 100%

Den allra största fördelen med fjärrkyla är, precis som med fjärrvärme, den miljömässiga vinsten. Fjärrkyla innebär generellt minskad användning av köldmedier som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Enligt värmemarknadskommitténs riktlinjer som finns för fjärrvärme ska beräkningar av koldioxidutsläpp som används för bokföring och historik skiljas från beräkningar som behövs för att fatta beslut om åtgärder som påverkar energianvändningen framåt i tiden. Vid bokföring används är ursprungsmärkt el från vindkraft för redovisning av klimatpåverkan, men vid beslut om energilösningar studeras det vad påverkan blir på elnätet vid förändringen.

SFAB köper ursprungsmärkt el från vindkraft och räknar därför med 0 g CO2/kWh kyla i ett bokföringsperspektiv samt 0 % fossil energi. När det däremot handlar om att ta beslut som påverkar energianvändningen framåt används ett beslutsperspektiv med emissionsfaktorn 50 g CO2/kWh kyla, vilket grundar sig i en emissionsfaktor för el på 500g CO2/kWh och ett COP-värde på 5,6 kWh kyla/kWh el.

Bokföringsperspektiv
CO2-utsläpp kylproduktion 0g CO2/kWh
PEF vindkraftsel 0,1 PEF el/COP
COP 3,9
Primärenergifaktor fjärrkyla 0,03
Fossilandel 0

 

Beslutsperspektiv
CO2 från elförbrukning 500g CO2/kWh
COP 5,6
CO2 utsläpp fjärrkyla 15%