Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Fjärrvärme - navet i den cirkulära ekonomin

Vår affärsmodell bygger på att ta tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och bidra till ett hållbart samhälle med trygg och klimatsmart energianvändning.

Vi som bor här på det här jordklotet tar ut mer naturresurser än vår jord producerar. Vi måste minska belastningen på planeten genom att minska vårt resursuttag. Det gör vi genom att tänka och agera mer cirkulärt och vi i Sverige är faktiskt föregångare i arbetet att skapa cirkulär ekonomi. Genom att tänka cirkulärt hushåller vi med våra begränsade naturresurser och tillvaratar restvärden ur uttjänta produkter. I kommuner och regioner har man under lång tid arbetat för att öka resurshushållningen – att återanvända och återvinna avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara på energin i det som inte går att materialåtervinna och minimera de rester som uppstår. Fjärrvärmen och kraftvärmen är viktiga förutsättningar för att kunna återvinna energin på ett effektivt sätt och utgör en viktig del i den cirkulära ekonomin.

Vår fjärrvärme värmer upp bostäder och lokaler samtidigt som behovet av deponier minskar och hälso- och miljöfarliga ämnen, som annars skulle riskera att spridas i samhället, tas om hand. Det är samhällsnytta på riktigt.