Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Hållbarhetspolicy

SFAB har en helhetssyn på hållbar utveckling, vilket innebär respekt för och skydd av vår gemensamma miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och god affärsetik. Vi ska inom alla områden minst uppfylla lagar och andra krav vi berörs av. Vi arbetar långsiktigt och strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet.

Miljöansvar

Vi tar miljöansvar genom att vår verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Våra produkter och tjänster ska medverka till minskad klimat- och miljöpåverkan samt till ökad resurseffektivitet. Vi informerar, stimulerar och hjälper våra kunder i deras miljöarbete.

Socialt ansvar

Vi strävar i allt vi gör efter att vara en god samhälls-aktör och tar hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende om de är medarbetare, kunder, leverantörer eller andra som berörs av vår verksamhet. Vi ska bidra till att göra kommunerna vi verkar i hållbara och attraktiva för såväl invånare som näringsidkare.

Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar

Vi säkerställer en god arbetsmiljö genom systematiskt arbete inom säkerhet och arbetsmiljö som bygger på delaktighet och ansvar. Vi har ett proaktivt friskvårdsarbete för att motverka ohälsa och våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger. Vi utbildar, informerar och uppmuntrar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i vårt hållbarhetsarbete.

Ekonomiskt och affärsetiskt ansvar

Våra finansiella resurser sköts så att företagets framtid säkras samt att företaget lever upp till avkastningskrav och tar ansvar inför våra ägare. Vi ser långsiktigt på investeringar och arbetar kontinuerligt för att effektivisera verksamheten. Våra affärer ska bedrivas affärsetiskt och vi tar avstånd från alla former av korruption.

Leverantörs- och inköpsansvar

Vi informerar leverantörer och samarbetspartners om vår hållbarhetspolicy och ställer relevanta krav inom dess områden. Vi tar social och miljömässig hänsyn och agerar affärsmässigt samt utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden. Vi väljer varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet, hög säkerhet, adekvat miljöprestanda samt god totalekonomi.

Kund- och kvalitetsansvar

Vi erbjuder hållbara och smarta energilösningar med hög tillgänglighet för våra kunder. Med förståelse för kundernas krav och värderingar höjer vi kvalitén, ökar kundnöjdheten och stärker vårt varumärke samt skapar god lönsamhet och säkrar långsiktig ekonomisk stabilitet. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och våra erbjudanden kan vi bidra till en hållbar framtid.