Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Uppförandekod för leverantörer

Vi har en uppförandekod för leverantörer som baseras på FN's Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande. Produkter och tjänster som levereras till oss ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN's barnkonvention, FN's Global Compact, ILO's konventioner om rättigheter i arbetslivet samt gällande lagar och regler. 

Vår uppförandekod innehåller bland annat krav kring arbetsvillkor, diskriminering, hälsa och säkerhet, korruption och miljöhänsyn. Uppförandekoden används vid upphandlingar och följs upp i leverantörsutvärderingar. 

Motverkande av korruption

God affärsetik är viktigt för vår trovärdighet och i vår relation med leverantörer och kunder. Vi tackar därför nej till alla sorts gåvor, inbjudningar och events som inte är direkt kopplade till vår verksamhet.