Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Underlag för miljöklassning av byggnader

Nedan följer den information om SFABs fjärrvärme som behövs för klassning enligt Miljöbyggnad, BREEAM och LEED

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet används för både nyproducerade och befintliga byggnader och ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material. Resultatet blir betyg Brons, Silver eller Guld.

Beräkningsverktyg för Miljöbyggnad för vårt nät hittar du via länken här: Beräkningsverktyg för Miljöbyggnad 3.0-3.2 (Indikator 4) - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) För kunder som kräver betyget Guld kan en annan bränslemix erbjudas, kontakta oss om du vill veta mer.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och administreras av BRE och representeras i Sverige av SGBC. Internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder.

Ene 04
Här används ett genomsnittligt värde för CO2 utsläpp de senaste tre åren. Se tabell nedan för utsläppsdata för SFAB, eller följ länken för att se miljövärden från alla Sveriges fjärrvärmebolag: Miljövärden från tidigare år - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se) Enbart utsläpp från förbränningen ska räknas med, utsläpp från produktion och transport av bränslen ska alltså exkluderas.

År Utsläpp vid förbränning, g CO2 ekv/kWh
2018 35
2019 25
2020 40
2021 43
2022 33
2023 40

 

Pol 02
Enligt den senaste versionen av Breeam från 2023 anses befintlig fjärrvärme bidra till noll NOx-utsläpp lokalt från byggnaden. Om all rums- och vattenuppvärmning baseras på fjärrvärme, kan poängen tilldelas automatiskt. För indirekta utsläpp av NOx för fjärrvärmenätet se våra miljövärden.

Leed

LEED administreras av U.S. Green Building Council och är anpassat för alla typer av byggnader. I Sverige representeras LEED av SGBC. LEED kan användas både i projekterings- och driftstadiet och för befintliga byggnader. Tabellen nedan redovisar mängder av de olika bränslen som använts vid energiproduktionen under 2023.

Bränsle

Energimängd, GWh

Eldningsolja 1 1,8
Eldningsolja 3-5 1,4
Avfall 223,3
Avfallsgas/restgas 0,1
RT-flis 394,8
Grot 63,1
Spån 79,6
Stamvedsflis 30,7
Tallbecksolja 4,6
Bioolja 41,0
Träpellets 33,6
Övrigt oförädlat biobränsle 0
Värmepumpar, elförbrukning 15,6
Värmepumpar, värmeproduktion minus elförbrukning 19,7
Elförbrukning elpannor 15,3
Total hjälpel 41,7
Rökgaskondensering 164,7