Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Med anledning av Fastighetsägarnas granskning av den svenska fjärrvärmemarknaden

Fastighetsägarna har i en rapport om den svenska fjärrvärmemarknaden granskat fjärrvärmebolagens avkastningskrav. Södertörns Fjärrvärme (SFAB) är enligt rapporten ett av de bolag som har en i jämförelsevis hög avkastning. Det är inte en rättvisande bild.

Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att kunna driva och utveckla vår verksamhet och för det krävs det långsiktig lönsamhet. De som bor i Huddinge och Botkyrka har gjort en stor och viktig investering i kraftvärmeverket i Södertälje. En viktig investering såväl för miljön som för energiförsörjningen. Det är SFABs uppgift att se till att de långsiktigt får en rimlig avkastning på den investeringen. 

SFAB ingår i en koncern med ett ägarbolag, Södertörns Energi, ett produktionsbolag, Söderenergi, och SFAB som enbart ansvarar för distribution och försäljning. Lönsamheten i fjärrvärmeaffären måste ses för hela koncernen och är avsevärt lägre.  Avkastning på totalt kapital för koncernen var 5,6 % år 2019 och koncernens soliditet är negativ, -5%, vilket kan utläsas ur Södertörns Energis årsredovisning. Dock har Fastighetsägarna valt att inte ta med Södertörns Energi på sin lista.

Avkastningen från SFAB, som Fastighetsägarna hänvisar till i sin rapport, delas årligen ut till ägarbolaget Södertörns Energi och har till stor del gått till att betala räntor och amorteringar på lån för att förbättra koncernens finansiella ställning. Södertörns Energi delar även årligen ut en utdelning till ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka. En utdelning som i slutänden går tillbaka till kommuninvånarna.

Vår prissättning är kostnadsbaserad, dvs priserna ska täcka de kostnader vi har för att leverera trygg och klimatsmart fjärrvärme till våra kunder. Enligt den årliga Nils Holgersson-rapporten ligger våra priser under genomsnittspriset för fjärrvärme i landet.

Att jämföra siffror på det sätt som Fastighetsägarna har gjort blir således inte rättvisande när de plockar ut ett dotterbolag ur en koncern. Det hade varit mer rättvisande om Fastighetsägarna hade tagit med motsvarande siffror för Södertörns Energis koncern. Vi arbetar varje dag för att våra kunder ska få trygg och klimatsmart energi till konkurrenskraftigt pris och det tänker vi fortsätta göra.