Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Remissvar Miljöprogram Huddinge kommun 2022–2025 - Fjärrvärmens roll i ett cirkulärt, hållbart samhälle

För oss som energibolag är miljöfrågan alltid prioriterad och inte minst är det för oss viktigt att ha löpande dialog med kommunerna vi verkar i och vars medborgare berörs av vår verksamhet. Därför kändes det extra betydelsefullt att tillsammans med systerbolaget Söderenergi och ägarbolaget Södertörns Energi träffade SFAB i förra veckan representanter från Huddinge kommun och Huddinge Samhällsfastigheter. Detta för att diskutera utmaningarna och möjligheterna inom miljöområdet framöver. Grunden är det miljöprogram som Huddinge kommun tagit fram för åren 2022–2025 där SFAB och Söderenergi bidrog med sin input och kompetens. Du hittar miljöprogrammet här.

Efter mötet har SFAB och Söderenergi gemensamt utarbetat ett remissvar men valt att separat skicka in sina synpunkter. Att vi som den lokala energipartnern får bidra i viktiga miljöfrågor ser vi som självklart och väldigt viktigt. Framför allt då kommunen också äger energikoncernen. Tillsammans kan vi ta oss an utmaningarna på bästa sätt och se till att kommunen har klimatsmart energi att tillgå. En sammanfattning av SFABs svar och tankar kring framtidens utmaningar följer nedan.

Genom att fokusera på helheten och använda ett systemperspektiv finns förutsättningar för cirkulära flöden. Flera sektorer kan då involveras, till exempel avfall, energi och transport. Gemensamt kan vi hitta synergier och arbeta mer cirkulärt med förnyelsebar/återvunnen energi. Avfallet bör hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Kan det inte återanvändas bör det energiåtervinnas för att ta hand om miljögifter.

Kommunen är ägare av en energikoncern som ger förutsättningar att uppnå klimatmålen. Vi anser att fjärrvärme med sin viktiga samhälls- och miljönytta bör få mer utrymme. Elbehovet ökar och fjärrvärmen bör förordas som uppvärmning snarare än elbaserad uppvärmning. Sol och vind är volatil produktion medan kraftvärmen är lokal och planerbar. Vi avlastar elnätet genom uppvärmning med fjärrvärme samtidigt som det bidrar med elproduktion.

Även fjärrkyla levereras av det kommunägda SFAB och är ett effektivt sätt att kyla fastigheter. Med fjärrkyla minskar negativ miljöpåverkan och energianvändningen är minimal jämfört med lokala kylanläggningar.

Till sist så är en förstudie om förutsättningar för Bio-CCS där vår fjärrvärmeproduceras genomförd vilken visar på mycket goda möjligheter att skapa negativa utsläpp. Potentialen är 650 000 - 800 000 ton biogen CO2/år. På köpet tas fossilt CO2 om hand (från ej återvinningsbar plast som inte har något annat alternativ än energiåtervinning). Nästa steg - ”Systemstudie Bio-CCS Igelsta” har precis påbörjats tillsammans med Södertälje hamn. Vårt mål är att en Bio-CCS på Igelsta kan bli verklighet senast år 2030. En del av förutsättningarna för Bio-CCS är att det finns ett stabilt fjärrvärmeunderlag. Här har Huddinge kommun rådighet att välja fjärrvärme som uppvärmning för sina egna bostäder, lokaler och verksamheter men även förorda fjärrvärme för exploatörer som etablerar verksamheter i kommunen.

Hela remissvaret hittar du här.