Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Vad händer med fjärrvärmen i våra villa- och radhusområden

Datum: 2022-11-13

Delar av SFABs ledningsnät i villa- och radhusområden har nått sin tekniska livslängd och för att vi ska kunna fortsätta leverera fjärrvärme här behöver de ersättas. Nu arbetar vi med målet att erbjuda våra kunder i dessa områden fortsatt fjärrvärme i ett nytt nät, till ett pris som står sig väl i konkurrens med andra uppvärmningsalternativ.

Många villa- och radhusområden i Huddinge och Botkyrka uppfördes och anslöts till fjärrvärmenätet på 1970-talet. Ett av dessa områden är Hirdvägen och norra Norrskogsvägen i Norsborg. Här kan vi utifrån ledningarnas ålder och material slå fast att det befintliga fjärrvärmenätet nu är för gammalt för att fortsätta underhålla; det har nått sin tekniska livslängd. För att kunna fortsätta leverera fjärrvärme här i framtiden behöver vi anlägga ett helt nytt fjärrvärmenät.

Enligt Fjärrvärmelagen måste fjärrvärmeverksamhet alltid bedrivas på ”affärsmässig grund”. Därutöver finns det delar i kommunallagen som vårt ägardirektiv kräver att vi följer. Det innebär att SFAB inte får subventionera priset för fjärrvärme. Vi har inte heller rätt att ge understöd åt enskilda invånare.

Därför behöver fastighetsägarna som drar nytta av ett nytt fjärrvärmenät vara med och finansiera sin egen utrustning och de anpassningar som krävs för att deras bostad ska anslutas till det nya fjärrvärmenätet, så som fjärrvärmecentral och invändiga rörarbeten.

Just nu arbetar vi med att ta fram ett erbjudande till fastighetsägarna längs Hirdvägen och norra Norrskogsvägen. Vi vill göra det möjligt att ansluta sig till ett nytt nät – mot en konkurrenskraftig kostnad. Uppgiften om en avgift på 400 000 kronor per hushåll som cirkulerar i media just nu är inte aktuell. Den siffran bygger på vår uppskattning av den totala investeringen, som vi alltså hoppas kunna dela med fastighetsägarna i området.

SFAB vill självklart försöka behålla alla kunder. Fjärrvärme är en kollektiv lösning. Vårt mål är därför att erbjuda ny fjärrvärme till ett pris som står sig väl i konkurrens med andra uppvärmningsalternativ. Just nu för vi diskussioner med våra ägarkommuner för att göra det möjligt. Så snart vi har ett förslag som är godkänt av våra ägare kommer vi att gå vidare med ett erbjudande till fastighetsägarna längs Hirdvägen och norra Norrskogsvägen.

Parallellt fortsätter vi genomlysningen av alla andra villa- och radhusområden med fjärrvärme. Statusen varierar och det kommer att styra våra prioriteringar. En del ledningar är nästan nya och kan förväntas hålla många år till. Andra kommer att behöva bytas ut inom olika tidsspann på upp till 15–20 år. Så snart vi ser att en omläggning av fjärrvärmenätet i ett område är nödvändig kommer vi att kontakta berörda fastighetsägare. Vi kommer också se till att fastighetsägarna har rimlig tid att förbereda sig för ny fjärrvärme eller hitta en annan lösning för uppvärmningen av sina hus.

Detta berör inte större enheter som flerbostadshus och verksamheter

Vi vill poängtera att detta endast gäller villor och radhus. Det beror på att fjärrvärme till många, enskilda, mindre småhuskunder driver fler kostnader, med små volymer och därmed begränsad kostnadstäckning. Hushållens avgifter används för att säkerställa drift och underhåll, men de täcker bara rörliga och löpande kostnader i nuvarande drift, inte kommande investeringar. Det ska jämföras med större enheter, som exempelvis bostadsrättsföreningar, samfälligheter, flerbostadshus och verksamhetsfastigheter, där större energivolymer gör det möjligt att driva en lönsam fjärrvärmeverksamhet – och över tid även finansiera reinvesteringar i ny fjärrvärme.

Om du har frågor får du mycket gärna höra av dig till [email protected] så försöker vi att svara så snart som möjligt.