Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Om personuppgifter och cookies

Behandling av personuppgifter

På Södertörns Fjärrvärme AB (nedan kallat SFAB) värnar vi om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Till vem lämnar vi ut och var behandlar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter behandlas i de flesta fall i våra interna system. I en del fall överför vi dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag. De är då personuppgiftsbiträden och vi har biträdesavtal på plats med instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet. Vi delar även dina personuppgifter med myndigheter och företag, vid laga krav, som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget eller myndigheten är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget behandlas.

Var hämtar vi dina uppgifter?
Vi behandlar endast personuppgifter som har tillhandahållits oss av dig som leverantör, kund, anställd eller uppdrags/arbetssökande. Vi genomför även kontroll på in-/utpassering från inhägnat område samt användningen av våra IT-system.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system och säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post [email protected].

Personuppgifter sparas inte längre än vad ändamålet kräver. Generellt tillämpas en yttre gräns för lagring av personuppgifter på tre år. Personuppgifter sparas endast undantagsvis under en längre tid än detta. Som exempel kan nämnas när lagkrav innebär att uppgifter måste sparas under en längre tid eller om det är nödvändigt på grund av uppfyllande av avtal, säkerhetsskäl eller andra sådana synnerliga skäl.

Cookies