Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Ny prismodell för näringsidkare 2024

Under de senaste åren har SFAB arbetat med att ta fram en ny prismodell för att erbjuda en modernare och mer transparent prissättning. 2024 lanseras den nya prismodellen och vi har här sammanställt vad det innebär för dig som kund. Syftet är att den nya modellen ska vara mer transparent och gynna de energieffektiviseringar ni gör.

Bakgrund till bytet av prismodell

SFAB har under 2022 och 2023 arbetat fram en ny prismodell som ska införas 1 januari 2024. En ny prismodell är efterfrågat av våra kunder då den nuvarande anses vara föråldrad. Arbetet har gjorts tillsammans med en fokusgrupp bestående av representanter från våra kunder. Främst de större kunderna, men även brf:er och mindre industrikunder. Syftet med den nya prismodellen är att motverka brister som har identifierats i vår befintliga prismodell.

SFABs nuvarande prismodell har varit med under en lång tid. I takt med att energimarknaden förändras behöver vi på SFAB följa med och ser då att den nuvarande modellen blivit föråldrad.

Den gamla prismodellen har ansetts vara svår att både förklara och förstå. Vår förhoppning är att den nya modellen ska vara tydlig och transparent mot er kunder.

Viktiga aspekter i arbetet med den nya modellen

Tillsammans med fokusgruppen har vi diskuterat för- och nackdelar med den befintliga prismodellen och landade i ett par punkter som blev grunden till arbetet med den nya modellen. Den nuvarande prismodellen anses:

  • Inte vara transparent mot kunder och svår att förstå
  • Ibland ge en godtycklig och eller utebliven effektrevidering

Prismodellen är kostnadsneutral för SFAB

Den nya prismodellen är kostnadsneutral för SFAB. Det vill säga att vi ska få lika stora intäkter som med nuvarande prismodell. Införandet av den nya prismodellen har alltså ingen koppling till prisökningar utan syftar till att skapa transparens och större möjlighet för er som kund att påverka. Däremot kommer den att innebära kostnadsminskningar för vissa kunder, och kostnadsökningar för andra.

“Med den nya modellen vill vi skapa en transparens mot kunderna. De ska veta vad priset baseras på och även kunna få snabbare resultat av sina effektiviseringar.”
– Peter Mattsson, affärsutvecklare SFAB

Hur fungerar den nya prismodellen?

Vi återgår till tre säsonger istället för två 

I den nya prismodellen återgår vi till tre säsonger istället för två, vilket gör att sommarpriserna på energi blir lägre. Detta är ett viktigt önskemål från kunderna i fokusgruppen som vi tagit i beaktning. Tre säsonger skapar, utöver konkurrenskraftigare priser april till november, en ökad kostnadstransparens.  

En prislista istället för två 

Prislistorna Bas och Topp försvinner i och med den nya prismodellen. Alla avtal kommer nu att utgå från samma grundprincip för att undvika olika effektbegrepp. Det både minskar administrationen och förenklar förståelsen för vår prissättning. 

Kundvald effekt 

Den nya modellen innebär även att ni som kunder väljer er egen effekt. SFAB kommer att rekommendera effekt (primärt effektsignatur). Undantag gäller i de fall kunden använder kombilösning eller vi av annan anledning saknar tillräckligt med information för att kunna göra en trovärdig prognos att basera vår rekommendation på.
Den rekommenderade effekten kommer att revideras en gång per år. Detta sker efter vintersäsongen och träder i kraft vid nästkommande årsskifte. Ni som kund väljer själva om ni vill använda den rekommenderade effekten eller välja en egen.

Överuttag

En överuttagsavgift kommer att debiteras i de fall ni köper mer värme än ni sagt att ni är i behov av. Vi planerar varje år vår budget baserad på den effekt ni anger. Överstiger ni denna får vi oplanerad produktion och oförutsedda kostnader.

Överuttagsutgiften debiteras endast vid tillägget kundvald effekt och i det fall uppmätt effekt överstiger abonnerad effekt. Den effekt som SFAB rekommenderat agerar tak för eventuellt överuttag. För de anläggningar som har annan värmekälla, och därmed inte får någon rekommenderad effekt, finns inget sådant tak. Överuttagsavgiften är ett engångsbelopp och tas ut månaden efter att överuttag registrerats, varefter den abonnerade effekten höjs till nivån för överuttaget. Skillnaden i effektavgift mellan vald effekt och överuttag efterfaktureras för perioden.

Justerade prisgrupper

I den nya modellen justeras prisgrupperna och 5 kW införs som lägsta debiterad effekt vilket innebär att även anläggningar med lägre effekt kommer att erhålla 5 kW debiterad effekt. Att den nedre gränsen för debiterad effekt tas bort ser till att mindre anslutningar inte blir subventionerade. Prisgrupperna är numera fyra stycken och ser ut enligt bilderna. Det innebär att du som har en effekt någonstans mellan 1 kW och 19 kW hamnar i den första gruppen med lägsta debiterad effekt på 5 kW, medan du som har till exempel 37 kW hamnar i grupp två som är 20-299 kW.

Vad innebär den nya prismodellen 2024?

Prismodellen gäller enbart kommersiella kunder.​ Nuvarande villaprismodell kommer alltså inte påverkas.

Prismodellen består av två delar: energi och effekt.​ Energipriset är högst vintertid så energisparåtgärder ni gör som påverkar värmebehov under den perioden har störst ekonomisk inverkan.​ Effektpriset utgår från det högsta uttaget som ni har under ett dygn över året. Även detta sker oftast vintertid.​ Enkla åtgärder som att styra ner inomhustemperaturen ett par grader, lägre temperatur i källare och förråd och injustering av ert värmesystem har ofta stor inverkan.​ Investeringsmässigt rekommenderar vi att genomföra åtgärder som minskar fastighetens värmeläckage. Styrd ventilation och tilläggsisolering är två exempel.​ Kontakta Mattias Broman på SFAB så hjälper han till med att utreda vilka åtgärder som återbetalar sig snabbast för just er fastighet.​

Kostnaden för att sälja energi till en stor fastighet är mycket lägre än till en liten.​ Vi har i nya prismodellen infört en gradvis prissänkning kopplat till leveransstorlek som speglar vår kostnad för att producera och leverera värmen. Målsättningen är att alla kunder ska bära sina kostnader.​

Den fasta delen i vår prismodell ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare, i snitt 7%.​ ​Vi har däremot ökat effektandelen och orsaken till det är att vi önskar att intäkterna ska spegla våra kostnader. Detta minskar våra risker och medför även att vi kan erbjuda mer stabila och förutsägbara priser över tid.​ Både energi och effekt är rörliga priskomponenter som ni kan påverka via energieffektivisering. ​ Jämfört med alla alternativa värmekällor erbjuder fjärrvärme från SFAB absolut störst möjligheter för energieffektivisering då den i snitt är 93% rörlig. ​För bergvärme i jämförelse ligger andelen rörligt på runt 40%.

I skrivande stund har vi valt att inte integrera markvärmeavtalen i nya prismodellen, utan istället fokusera på Fjärrvärme Bas och Topp.​ I framtiden kan det bli aktuellt att även markvärmeavtalen utgår från samma koncept som nya prismodellen med anpassningar som gör det applicerbart på markvärmens unika förutsättningar.​

Ni kommer flyttas över till normalprislistan med undantaget att vi inte rekommenderar en debiterad effekt. ​ Eftersom ni själva har information om hur styrningen av fjärrvärmen och värmepumpen kommer ske är det rimligt att det även är ni som fastställer behovet.​ Du rapporterar er önskade effekt till [email protected]. Skriftlig bekräftelse via mail krävs. SFAB bekräftar att effekten mottagits. SFAB finns tillgängliga för rågivning. Vi kommer självklart bistå med analys av historiskt data för att hjälpa er med ert beslut.

Vid nyanslutning presenterade ni fastighetens förväntade värmebehov.​ Er prognos påverkar möjligheten för våra investeringar att återbetala sig.​ Vi låser därför anslutningseffekten i 3 år för att kunna hantera denna risk på en rimlig nivå.​

Vi använder en rad modeller för att genomföra så träffsäkra prognoser som möjligt.​ SFAB genomför prognos på ungefär 1 500 fastigheter. Detta innebär att vi inte hinner detaljstudera alla.​ Kan ni redovisa en historik som indikerar ett lägre behov är vi villiga att justera ner vår rekommenderade effekt.​ Har åtgärder nyligen gjorts i fastigheten som medför ändrat uttag utan att det ännu syns i historiska data har ni möjlighet att välja egen effekt.

Avgiften handlar inte om hur mycket ni köper utan ifall ni köper mer värme än ni sagt att ni behöver. ​Vi planerar varje år vår produktion enligt en budget baserat på den effekt ni säger att ni har behov av.​ Köper ni mer än ni sagt medför det oförutsedda kostnader då det ligger utanför den plan vi utformat för produktion.​ Oplanerad drift ökar våra kostnader och därmed ser vi det som rimligt att för vidare de kostnaderna till upphovskällan.​

Du kan välja egen effekt när som helst på året genom att kontakta Mattias Broman på SFAB via [email protected].​ Du säger då vilken effekt du önskar debitera för och från vilket datum du önskar att effekten ska gälla från.​ Effekten kommer sedan vara låst i 365 dagar innan du kan välja ny effekt.

Ni kan välja en effekt enligt uppskattat fjärrvärmebehov då värmepumpen är avstängd.​ Alternativt kan ni installera en effekt-/flödesbegränsare som fysiskt begränsar era möjligheter att köpa mer effekt än ni valt.​

Vi köper allt vårt hetvatten från Söderenergi. Vårt avtal utgår från tre säsonger. Vårt mål är att spegla våra kostnader vilket i sin tur minskar vår risk och ökar våra förutsättningar att erbjuda er konkurrenskraftiga och låga värmepriser över tid.​