Fjärrvärme

Fjärrvärme är klimatsmart, tryggt och enkelt.
SFAB's fjärrvärmenät går genom Huddinge, Botkyrka och Salem och förser 2/3 av invånarna med värme och varmvatten. 

Fjärrvärmepriser

Aktuella priser och exempel på vad det kostar att värma olika typer av fastigheter med fjärrvärme.

Läs mer

Fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Vatten värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut genom ett nät av nedgrävda rör. Det varma vattnet värmer i sin tur upp fastighetens värmesystem via en värmeväxlare. Det är alltså två separata system som samverkar. Efter att vattnet värmt upp fastigheten går det tillbaka till värmeverket för att återigen värmas upp och skickas ut i fjärrvärmenätet.

Kraftvärme

Den största delen av vår fjärrvärme produceras i Igelsta kraftvärmeverk. Där produceras både el och fjärrvärme samtidigt. I pannans väggar cirkulerar vatten som värms upp till ånga. Ångan gör att turbinen snurrar och alstrar el i generatorn. All överskottsvärme från elproduktionen återanvänds och blir till fjärrvärme.

Frågor om fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på principen att en stor värmekälla ersätter flera små. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till fastigheterna via rör i marken. Vattnet värmer upp fastigheterna och återkommer sedan i avsvalnat skick till värmeverket för ny uppvärmning.

I de flesta fjärrvärmecentraler i husen produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på varmvatten är nästan obegränsat, till viss del beroende på åldern på din fjärrvärmecentral.

Effektavgiften ska täcka våra fasta kostnader. Dessa kommer framförallt från den fasta kostnaden som vi betalar till vår leverantör av värme, Söderenergi. Den ska i sin tur täcka deras fasta kostnader. Till andra fasta kostnader räknar vi personal, administration, drift och underhåll samt avskrivningar. Vårt ledningsnät och våra anläggningar med exempelvis pumpar mm kostar att bygga ut och underhålla vilket också är en stor post i de fasta kostnaderna. Det är dessutom en post som är viktig för att ge en god leveranssäkerhet av värme till dig som kund, speciellt när du verkligen behöver den. För att ge er som kund ekonomiska incitament till att spara energi har vi valt att ta ut en lägre effektavgift. Vi skulle egentligen behöva ha en effektavgift på 55% för att få täckning för våra fasta kostnader, men vi tar i snitt endast ut 38% i effektavgift.

Energiavgiften är direkt relaterad till din energianvändning. Du kan själv påverka din årskostnad genom att spara energi. 45% av våra kostnader är rörliga kostnader som till största del kommer från inköp av den värme vi levererar till dig som kund. Den värme vi själva producerar kostar också och den rörliga avgiften ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen men även för skatter, transporter och lagerhållning.