Fjärrvärmepriser

För de kunder som har en jämn uttagsprofil över året och där merparten av värmebehovet kommer från fjärrvärme, har vi två olika prislistor - Prislista Bas och Prislista Fast.

Val av prislista görs senast 1 december för nästkommande år. De kunder som inte gör något val kommer ligga kvar på nuvarande prislista.

Prislista Bas
Prislista Bas är en prismodell som lämpar sig bäst för kunder där merparten av fastighetens energibehov täcks med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som stämmer med sin kundkategori. Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har annan baslast än fjärrvärme.

Prislista Fast
Prislista Fast lämpar sig bäst för den som har en specifikt hög energiförbrukning relativt ”normalförbrukaren” under den kalla årstiden eller för den som inte vill ha en allt för varierande månadskostnad. Prislista Fast kan inte väljas för fastigheter som har en annan baslast än fjärrvärme.

Prislista Topp
Prislista Topp är för de kunder som har en annan baslastenergi än fjärrvärme och där fjärrvärme enbart täcker delar av behovet framför allt koncentrerade till den kalla årstiden.

Avläsning och fakturering

Vi läser av och fakturerar er energiförbrukning, som på fakturan anges i MWh, månadsvis.

Vilken prislista passar din fastighet?

Fyll i abonnemangseffekt och energiförbrukning för din fastighet för att se vilken prislista som passar din fastighet bäst. Priserna gäller från och med 2021-01-01.

Hur fastställs abonnemangs/anläggningseffekten
för prislista BAS och FAST?

  • Storleken på den fasta avgiften beror på hur hög abonnemangseffekten är.
  • Abonnemangseffekten mäts årligen med hjälp av fjärravläsning.
  • Om det uppmätta värdet ligger inom ±5 % avvikelse sker ingen ändring av abonnemangseffekten.

Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Den fasta delen grundar sig på en abonnemangseffekt som ska motsvara den maximala timmedeleffekten vid en utomhustemperatur på -5°C och den anges i kW. Abonnemangseffekten ska spegla kundens procentuella andel av den totala belastningen på fjärrvärmens produktions- och distributionsanläggningar. Att -5°C valts är för att få en tillräckligt lång och tillförlitlig period med värmelast.

Abonnemangseffekten beräknas utifrån fastighetens effektuttag vid olika utetemperaturer. Effektuttaget mäts med hjälp av fjärravläsning under en mätperiod på minst tre veckor under vinterhalvåret (nov-mars). Under mätperioden ska minst 20 % av dygnsmedeltemperaturen vara mellan 0°C och -10°C. Abonnemangseffekten fastställs genom att effektbehovet vid -5°C räknas fram utifrån mätdata på fastighetens effektuttag under mätperioden.

Om mätningen visar på ett förändrat effektbehov med ±5 % eller mer, ändras abonnemangseffekten till uppmätt värde. Retroaktiv reglering av debiterade avgifter tillämpas inte. Aktuell effektnivå finns angivet på din faktura.

För bostäder och andra typer av verksamheter med aktivitet under alla veckans dagar baseras abonnemangseffekten på effektuttaget under både vardagar och helger. För övriga baseras abonnemangseffekten normalt på effektuttaget under vardagar.