Fjärrvärmepriser

Prislista Bas
Prislista Bas är en prismodell som lämpar sig bäst för kunder där merparten av fastighetens energibehov täcks med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som stämmer med sin kundkategori. Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har annan baslast än fjärrvärme.

Prislista Topp
Prislista Topp är för de kunder som har en annan baslastenergi än fjärrvärme och där fjärrvärme enbart täcker delar av behovet framför allt koncentrerade till den kalla årstiden.

Prislista Fast försvinner
För att renodla vår prismodell kommer vi ta bort Prislista Fast vid årsskiftet. Du som idag har Prislista Fast kommer att bli kontaktad med mer information. Om du har några frågor eller funderingar kring detta är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

Ändrade säsongspriser
Inför 2022 kommer även säsongspriserna i prislistan justeras för att öka transparensen gentemot kostnaden för produktionen av fjärrvärme och göra det mer attraktivt för dig som kund att använda fjärrvärme större delen av året. Med ett lägre vår- och höstpris förlänger vi perioden av konkurrenskraftiga fjärrvärmeleveranser. Samtidigt höjs sommar- och vinterpriset något. Det innebär att istället för tre säsongspriser under året, kommer det vara två. Utslaget på alla våra kunder är ambitionen med de ändrade säsongspriserna att höjningarna på årsbasis ska motsvaras av sänkningar andra tider på året (den generella ökningen ovan ej inräknad). Hur det påverkar din kostnad beror på ditt förbrukningsmönster.

Avläsning och fakturering

Vi läser av och fakturerar er energiförbrukning, som på fakturan anges i MWh, månadsvis.

Räkna på kostnaden för din fastighet?

Fyll i abonnemangseffekt och energiförbrukning för din fastighet för att se kostnaden. Priserna är exklusive moms och gäller från och med 2022-01-01.

Hur fastställs abonnemangs/anläggningseffekten
för prislista BAS?

  • Storleken på den fasta avgiften beror på hur hög abonnemangseffekten är.
  • Abonnemangseffekten mäts årligen med hjälp av fjärravläsning.
  • Om det uppmätta värdet ligger inom ±5 % avvikelse sker ingen ändring av abonnemangseffekten.

Fjärrvärmepriset består av en rörlig del och en fast del. Den fasta delen grundar sig på en abonnemangseffekt som ska motsvara den maximala timmedeleffekten vid en utomhustemperatur på -5°C och den anges i kW. Abonnemangseffekten ska spegla kundens procentuella andel av den totala belastningen på fjärrvärmens produktions- och distributionsanläggningar. Att -5°C valts är för att få en tillräckligt lång och tillförlitlig period med värmelast.

Abonnemangseffekten beräknas utifrån fastighetens effektuttag vid olika utetemperaturer. Effektuttaget mäts med hjälp av fjärravläsning under en mätperiod på minst tre veckor under vinterhalvåret (nov-mars). Under mätperioden ska minst 20 % av dygnsmedeltemperaturen vara mellan 0°C och -10°C. Abonnemangseffekten fastställs genom att effektbehovet vid -5°C räknas fram utifrån mätdata på fastighetens effektuttag under mätperioden.

Om mätningen visar på ett förändrat effektbehov med ±5 % eller mer, ändras abonnemangseffekten till uppmätt värde. Retroaktiv reglering av debiterade avgifter tillämpas inte. Aktuell effektnivå finns angivet på din faktura.

För bostäder och andra typer av verksamheter med aktivitet under alla veckans dagar baseras abonnemangseffekten på effektuttaget under både vardagar och helger. För övriga baseras abonnemangseffekten normalt på effektuttaget under vardagar.