Välkommen till SFAB

Besöker du oss som privatperson eller företag?

Att elda avfall för att producera energi är klimatsmart

Vi är nog alla överens om att det vore bra om det inte uppkom något avfall i samhället och om allt som produceras eller konsumeras hade gått att återanvända eller återvinna. Men så ser inte verkligheten ut. Tvärtemot målsättningar om att minska mängden avfall ökar det såväl i Sverige som globalt. Samtidigt är det stora delar vi inte kan eller bör återvinna. Det kan vara på grund av materialet i sig eller för att det innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen.

Det finns de i debatten som är emot avfallsförbränning och vi märker av att det även skapar frågor hos våra kunder. Men vad händer om man väljer bort fjärrvärme på grund av avfallet och den miljöbelastning som idag läggs på förbränningen? Förutom minskad produktion av värme och el i kraftvärmeverket står vi inför frågan vad vi gör av det avfall vi inte kan återvinna. Sällan presenteras heller några alternativa lösningar till hanteringen utan avfallsförbränning målas enbart upp som negativt. Alternativet är deponi och stora risker för att farliga ämnen sprids i naturen och samhället. Eller att vi bränner upp avfallet och låter energin försvinna ut genom skorstenen. Att utvinna energi ur avfallet genom förbränning är långt bättre än det, det borde vi alla vara överens om.

I Sverige är det dessutom inte tillåtet att deponera brännbart och annat organiskt avfall, men i Europa är det fortfarande vanligt då många länder saknar anläggningar för att återvinna avfallet och fjärrvärmesystem där värme från förbränning kan tas tillvara. Svenska kraftvärmeföretag importerar avfall från Europa för att här finns bra system att ta hand om avfallet och samtidigt få ut så mycket nyttig energi som möjligt. Det innebär stora klimat- och miljövinster jämfört med om avfallet lagts på hög på en deponi.

Stor del av den klimatpåverkan som idag läggs på fjärrvärme kommer från avfallsförbränning, vilket gör att fastighetsägare riskerar att välja andra alternativ för uppvärmning.  Det anser vi inte är rättvist och det speglar inte den miljönytta som fjärrvärmen gör. Det ansvaret bör istället läggas på de som står för uppkomsten av avfallet, konsumtionen och produktionen av produkter som inte kan eller bör återvinnas. Inte på de som, med hårda miljökrav på sig, försöker att utvinna största möjliga nytta av avfallet.

Sverige är ett av världens bästa länder på att hantera avfall. Mycket på grund av deponiförbudet och att vi är bra på återvinning. Det kan vi vara stolta över. Men med det sagt strävar vi alltid efter att hitta nya lösningar och bli bättre. Vi bör framför allt satsa på material som går att återanvända eller återvinna. Men så länge det finns avfall som inte går att göra det med är det bättre att det är en del av det kretslopp som skapar energi till samhället, energi vi har stort behov av. Det är miljönytta på riktigt och borde applåderas, inte beläggas med orättvisa och missriktade pålagor.

Fjärrvärmen som vi på SFAB levererar till våra kunder produceras med mer än 99% av förnybara eller återvunna bränslen. Det är i huvudsak restprodukter från samhället i form av skogsavfall, returträ samt utsorterat avfall i form av papper, plast och gummi från kontor och industrier. Läs gärna mer om fjärrvärmens roll i den cirkulära ekonomin och om bränslena som används i produktionen av vår fjärrvärme här.